Algemene voorwaarden

Opgesteld op: 16/04/2024

Algemene voorwaarden

Klik hier om de Algemene voorwaarden in PDF formaat te downloaden.

Artikel 1 Definities

Van de definities uit dit artikel 1 kunnen enkelvouds- en meervoudsvorm door elkaar worden gebruikt zonder dat de betekenis ervan verandert, tenzij anders aangegeven.

De volgende definities zijn van toepassing op de Overeenkomst:

 1. Aanbieding: elke aanbieding of offerte met betrekking tot Diensten die MITE3 aan Klant aanbiedt.
 2. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van MITE3.
 3. Diensten: alle Diensten die MITE3 verleent, waaronder maar niet beperkt tot test- en onderzoekswerkzaamheden, advieswerkzaamheden, cloud-diensten, trainingen, cursussen, opleidingen, verlenen van licenties of abonnementen op verzoek van Klant en alle werkzaamheden die daarmee samenhangen.
 4. EER: Europese Economische Ruimte.
 5. Gegevensbeschermingsrecht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) en toepasselijke (lokale) wet- en regelgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.
 6. IE-Rechten: alle huidige en toekomstige rechten van intellectuele eigendom, waar ook ter wereld, waaronder in ieder geval auteursrechten, databankrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, modelrechten, portretrechten, rechten inzake knowhow, domeinnamen en bedrijfsgeheimen, alsmede alle vergelijkbare rechten op grond van (on)geschreven recht, zoals rechten inzake slaafse nabootsing en inclusief alle aanspraken op, aanvragen voor of inschrijvingen of registraties van dergelijke rechten.
 7. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon die op enige manier gebruikmaakt van een of meerdere Diensten.
 8. MCs: de toepasselijke modules uit Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/914 van 4 juni 2021 betreffende standaard contractbepalingen voor doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen. Module 1 is van toepassing in geval van twee verwerkingsverantwoordelijken. Module 2 is van toepassing ingeval van doorgifte tussen een verwerkingsverantwoordelijke en verwerker. De MCs zijn op de volgende website te vinden: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914. Deze website kan worden gewijzigd, verplaatst of verwijderd en dient regelmatig door Klant te worden geraadpleegd.
 9. MITE3: MITE3 B.V. (KVK-nummer 71698892), handelend onder de naam MITE3, MITE3 Cybersecurity, en MITE3 Publishing, gevestigd en kantoorhoudende aan de Paxtonstraat 3N, Unit C1997, te Zwolle (8013 RP).
 10. Overeenkomst: iedere (potentiële) overeenkomst tussen MITE3 en Klant met betrekking tot een of meer Diensten, waarvan de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
 11. Overmacht: hieronder wordt mede verstaan overmacht van leveranciers van MITE3, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van leveranciers die door Klant aan MITE3 zijn voorgeschreven, overheidsmaatregelen, (burger)oorlog, mobilisatie, binnenlandse onlusten, terrorisme, pandemieën of epidemieën, energie- en waterstoringen, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatie faciliteiten, natuurrampen, stakingen, uitsluitingen, in- en uitvoerbelemmeringen, algemene vervoersproblemen, werkbezetting en bedrijfsstoornissen.
 12. Schriftelijk: de term Schriftelijk omvat ook per e-mail of ander gangbaar elektronisch medium.
 13. Strippenkaart: een Dienst waarbij er sprake is van een vooruitbetaling voor een vast aantal werkuren die in de periode erna geconsumeerd kunnen worden.

Artikel 2 Toepasselijkheid en uitvoering

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen, daaruit voortvloeiende Overeenkomsten en alle overige rechtshandelingen tussen MITE3 en Klant met betrekking tot de Diensten.
 2. Klant verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden.
 3. Werkzaamheden zijn alleen bindend indien en voor zij in de Aanbieding zijn vermeld.
 4. Een Aanbieding is vrijblijvend en 14 dagen geldig na verzending, tenzij anders aangegeven in de Aanbieding. MITE3 kan nooit worden verplicht tot aanvaarding na deze periode.
 5. Indien Klant niet expliciet akkoord gaat met de Aanbieding, maar er desondanks mee instemt, of de indruk wekt dat MITE3 Diensten mag verrichten, wordt de Aanbieding als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Klant MITE3 verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele Aanbieding af te wachten.
 6. MITE3 zal op verzoek een Aanbieding voor meerwerk uitbrengen.
 7. Klant is gehouden al datgene te doen en laten wat wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken, waaronder het verstrekken van gegevens en verlenen van toegang tot alle plaatsen, diensten en accounts onder beheer van Klant.
 8. Indien Klant niet binnen 14 dagen na de datum van oplevering de opgeleverde Diensten afkeurt, worden de Diensten geacht te zijn aanvaard en zal MITE3 factureren conform artikel 5.

Artikel 3 Aard van de Overeenkomst

 1. Deze Overeenkomst is een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW e.v. Partijen verklaren uitdrukkelijk dat noch de Overeenkomst, noch de relatie die ontstaat ten gevolge van het verrichten van de werkzaamheden door MITE3 in het kader van de Overeenkomst of de opdracht een arbeidsovereenkomst inhoudt in de zin van artikel 7:610 BW e.v., noch beoogt in te houden. Partijen kiezen ervoor om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhoudingen als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten en daartoe de Overeenkomst te sluiten voordat uitbetaling plaatsvindt. Klant zal over de in het kader van de Overeenkomst verschuldigde honoraria geen loonheffing, inkomensafhankelijke zorgbijdrage en premies werknemersverzekeringen inhouden en afdragen.
 2. MITE3 is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden zelfstandig en deelt de werkzaamheden zelfstandig in. MITE3 verricht de werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht en leiding van Klant. Vanzelfsprekend worden de te behalen resultaten, al dan niet in teamverband, met Klant afgestemd.
 3. MITE3 heeft het recht, zonder voorafgaande toestemming, werkzaamheden te laten verrichten door derden, behoudens voor Overeenkomsten waarbij (een medewerker van) MITE3 zich ter beschikking stelt c.q. uitleent aan Klant om een specifieke functie te vervullen.
 4. Klant verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat MITE3 ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.

Artikel 4 IE-Rechten

 1. Alle IE-Rechten op Diensten, en op ontwikkelde of ter beschikking gestelde software en andere werken, berusten bij MITE3 en/of haar licentiegevers.
 2. Indien en voor zover het ter uitvoering van de Overeenkomst nodig is, verstrekt MITE3 hierbij aan Klant het recht de resultaten van de Diensten binnen diens eigen onderneming te gebruiken en om in dat kader deze openbaar te maken en/of te verveelvoudigen. Dit gebruiksrecht is eeuwigdurend, niet exclusief en niet overdraagbaar.
 3. Afgezien van het gebruiksrecht uit lid 2 van dit artikel, is het Klant zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van MITE3 en/of haar licentiegevers niet toegestaan om Diensten geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen of op enige andere wijze te (doen) gebruiken zoals wijzigen of decompileren, waardoor enige directe of indirecte schade wordt berokkend aan of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van de IE-Rechten of enige andere rechten van MITE3 en/of haar licentiegevers.
 4. Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter of IE-Rechten uit Diensten, software en andere werken te verwijderen of te wijzigen.
 5. Indien en voor zover het ter uitvoering van de Overeenkomst nodig is dat MITE3 software of andere werken gebruikt waarop Klant rechthebbende is, verleent Klant aan MITE3 hierbij een gebruiksrecht voor de duur van de Overeenkomst. Indien Klant geen rechthebbende is op benodigde software of andere werken, maar enkel licenties heeft verkregen, garandeert Klant dat MITE3 hierop licenties verkrijgt onder dezelfde voorwaarden als waaronder Klant de licenties verkreeg. Indien dit niet mogelijk is, garandeert Klant dat MITE3 die licenties zelf kan sluiten op kosten van Klant.

Artikel 5 Vergoeding

 1. Voor alle te leveren en geleverde Diensten is Klant een vergoeding verschuldigd die wordt vermeld in de Aanbieding.
 2. Tenzij in de Aanbieding anders overeengekomen, luiden alle vergoedingen en genoemde prijzen in euro’s en exclusief verschuldigde omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen.
 3. Voor Diensten waarbij sprake is van een eenmalige opdracht, is Klant 30% verschuldigd bij aanvang van de werkzaamheden en de rest op het moment dat de werkzaamheden zijn verricht.
 4. Klant is 100% verschuldigd uiterlijk 7 dagen voor aanvang van Diensten waarbij sprake is van een Strippenkaart, clouddienst, licentie, abonnement, software, hardware training, cursus, opleiding of wanneer anderszins vermeld in de Aanbieding.
 5. Alle voorschotten zijn verschuldigd voordat de werkzaamheden aanvangen.
 6. De betalingstermijn van facturen is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.
 7. Indien Klant niet tijdig betaalt, is Klant na het verstrijken van deze periode van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist. In dat geval is Klant naast het verschuldigde bedrag en de over het openstaande factuurbedrag te rekenen handelsrente, gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, waaronder de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
 8. De vordering tot betaling is direct opeisbaar indien Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd, Klant overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 9. Indien er op grond van algemene of bijzondere feiten en omstandigheden in redelijkheid twijfel kan bestaan of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen jegens MITE3 zal (kunnen) voldoen, is MITE3 gerechtigd voordat MITE3 zijn verplichtingen uit de Aanbieding verder nakomt, van de Klant een zekerheidsstelling te verlangen, bijvoorbeeld in de vorm van een borgstelling, bankgarantie of een waarborgsom. Het bedrag daarvan zal niet hoger zijn dan het bedrag dat de Klant in redelijkheid over een periode van twaalf kalendermaanden verschuldigd zal zijn, tenzij anders wordt overeengekomen.
 10. Bij lopende opdrachten heeft MITE3 het recht de tarieven jaarlijks in januari met de inflatiecorrectie conform de CBS-norm bij te stellen. Daarnaast mogen de tarieven bij lopende opdrachten in januari met maximaal 5% per jaar verhoogd worden.
 11. Indien gereserveerde beschikbaarheid tussen MITE3 en Klant is overeengekomen in de Aanbieding, is Klant een vergoeding verschuldigd voor de gereserveerde uren.
 12. Tenzij anders overeengekomen, beperkt MITE3 zich tot het maximaal aantal werkuren van 8 uur per persoon per 24 klokuur.

Artikel 6 Vertrouwelijkheid

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was.
 2. Klant legt de geheimhoudingsverplichting uit lid 1 van dit artikel tevens op aan zijn werknemers en aan door Klant ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
 3. MITE3 mag de kennis die zij heeft opgedaan bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten voor zover dit niet strijdig is met lid 1 van dit artikel.
 4. Partijen zijn over en weer gerechtigd om elkaars logo op hun websites en in andere communicatie-uitingen te plaatsen voor zover de uiting (a) zich beperkt tot het bestaan van de zakelijke relatie tussen partijen in positieve zin en (b) niet strijdig is met lid 1 van dit artikel.
 5. Beide partijen zullen een schriftelijk verzoek om het logo zoals beschreven in lid 4 van dit artikel niet te plaatsen of te verwijderen te allen tijde honoreren, voor zover technisch haalbaar.
 6. Onder Klant in dit artikel wordt tevens verstaan alle aan Klant gelieerde ondernemingen.
 7. De verplichting tot geheimhouding geldt niet voor:
  1. Informatie die voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst reeds in het publieke domein was of nadien rechtmatig in het publieke domein is gekomen, tenzij dit het gevolg is van het handelen van een van partijen in strijd met dit artikel;
  2. Zover openbaarmaking noodzakelijk is met het oog op de uitoefening van de rechten uit de Overeenkomst; en/of
  3. Zover openbaarmaking verplicht is op grond van de wet, voorschrift van overheidswege of bindende uitspraak van de rechter of ander overheidsorgaan.

Artikel 7 Overmacht

 1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien een partij daartoe verhinderd is als gevolg van Overmacht.
 2. Indien Overmacht langer dan 90 dagen duurt, heeft elk van de partijen het recht om de Overeenkomst Schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor de overige compensatie verschuldigd zullen zijn.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. Elke aansprakelijkheid van MITE3 jegens Klant voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de Overeenkomst, is beperkt tot het bedrag dat in desbetreffend geval onder de verzekering van MITE3 daadwerkelijk wordt uitgekeerd. Indien en voor zover geen uitkering op grond van de hiervoor bedoelde verzekering plaatsvindt, is elke aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het totaal van de door Klant in de 12 maanden voorafgaand aan het schadeveroorzakende feit betaalde vergoedingen (in Euro’s en exclusief BTW) met een maximum van EUR 10.000.
 2. De aansprakelijkheid van MITE3 voor indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, en schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de Klant is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van MITE3 wegens verminking, vernietiging of verlies van bestanden, gegevens, documenten of andere informatiedragers van de Klant, of verstrekking van onjuiste of onvolledige informatie MITE3.
 3. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen MITE3 vervalt door het enkele verloop van 6 maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 8 regelt de verantwoordelijkheid aan de zijde van MITE3. Stel dat MITE3 een ondeugdelijke penetratietest uitvoert voor de Klant en de Klant daardoor schade lijdt. Als de Klant MITE3 dan aansprakelijk wil houden, regelt dit artikel dat MITE3 schadevergoeding hoeft te betalen tot maximaal het bedrag dat wordt uitgekeerd door haar verzekering. Als de verzekering niets uitkeert, is een eventuele vergoeding beperkt tot het bedrag dat Klant in de afgelopen 12 maanden aan MITE3 heeft betaald, met een maximum van EUR 10.000. MITE3 is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gederfde winst of schade bij afnemers van de Klant.

Artikel 9 Vrijwaring

 1. Klant vrijwaart MITE3 voor alle directe en indirecte schade, inclusief volledige juridische kosten en overige kosten, waaronder die in verband met aanspraken van derden:
  1. Door of verband houdende met door MITE3 ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden;
  2. Door het overtreden of niet-naleven van de Algemene Voorwaarden, waaronder inbreuk op IE-Rechten van derden, overtreding van de geheimhoudingsplicht, niet-naleven van wet- en/of regelgeving ter zake van het verwerken van persoonsgegevens of computercriminaliteit, enige aanspraken en/of schade van derden die anderszins verband houden met of voortvloeien uit enig gebruik van Diensten door Klant;
  3. Door het nalaten van het regelmatig maken van back-ups; en
  4. Door beveiligingsincidenten in de toekomst. Deze vrijwaring geldt ook voor kwetsbaarheden die ten tijde van het onderzoek niet zijn geconstateerd door MITE3, maar die wel hebben geleid tot het beveiligingsincident.
 2. Indien en voor zover nodig voor het uitvoeren van de Overeenkomst, garandeert Klant dat zij expliciete toestemming heeft verkregen van derden die controle hebben over, verantwoordelijk zijn voor en/of eigenaar zijn van (een deel) van de (technologische) keten. Ter toelichting: wanneer Klant bijvoorbeeld een website op een omgeving van een derde host, is Klant zelf verantwoordelijkheid voor het regelen van de benodigde toestemmingen zodat MITE3 rechtmatig (veiligheids)onderzoek kan doen.

Artikel 9 regelt de verantwoordelijkheid aan de zijde van de Klant. De Klant belooft MITE3 te beschermen tegen schade, ook juridische kosten, die kan ontstaan door werkzaamheden die MITE3 voor de Klant verricht. Zo moet de Klant schade betalen als gevolg van het schenden van de algemene voorwaarden, inbreuk op rechten van derden of het overtreden van privacywetgeving. Als andere partijen bij MITE3 een schadeclaim indienen vanwege de werkzaamheden die MITE3 voor de Klant heeft verricht, kan MITE3 die claim doorleggen aan de Klant en moet de Klant die claim afhandelen c.q. betalen.

Artikel 10 Duur en beëindiging

 1. De Overeenkomst treedt in werking vanaf de startdatum zoals genoemd in de Aanbieding of zoals anders Schriftelijk is overeengekomen.
 2. Indien de Overeenkomst voor bepaalde tijd is gesloten, is tussentijdse opzegging door partijen met een opzegtermijn van 2 maanden alleen mogelijk indien (a) partijen dit zijn overeengekomen in de Overeenkomst of (b) (een medewerker van) MITE3 zich ter beschikking stelt c.q. uitleent aan Klant om een specifieke functie te vervullen. Een Overeenkomst die voor een bepaalde tijd is gesloten, kan alleen verlengd worden op basis van een nieuwe Aanbieding.
 3. Indien de Overeenkomst voor onbepaalde tijd is gesloten, kunnen beide partijen de Overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van 2 maanden.
 4. Indien de Overeenkomst betrekking heeft op de aankoop van een Strippenkaart, heeft deze Strippenkaart een geldigheidsduur van één jaar vanaf de datum van uitgifte, of tot het moment dat alle beschikbare strippen zijn gebruikt, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. Na het verstrijken van deze geldigheidsduur vervallen automatisch alle resterende, niet gebruikte strippen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de Overeenkomst.
 5. Artikel 10 leden 1 t/m 4 laten onverlet dat Klant te allen tijde verschuldigd is aan MITE3 (a) reeds overeengekomen fixed fees (d.w.z. vaste prijzen ongeacht het aantal uren dat aan de opdracht wordt besteed) en (b) alle door MITE3 gemaakte of te maken kosten, waaronder kosten die MITE3 verschuldigd is aan derden, en ongeacht of deze kosten reeds aan de Klant zijn gefactureerd of door de Klant zijn betaald. Voorbeelden zijn kosten voor software(licenties), abonnementen en hardware. Alle kosten als bedoeld in dit lid 5 zijn terstond opeisbaar, tenzij partijen een betalingstermijn overeenkomen.
 6. Opzegging dient Schriftelijk te geschieden tegen de laatste dag van de kalendermaand.
 7. Onverminderd het recht op nakoming en/of vordering van (aanvullende) schadevergoeding en naast overige wettelijke mogelijkheden tot ontbinding, is MITE3 gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang (geheel of gedeeltelijk) buiten rechte te ontbinden door middel van een Schriftelijke kennisgeving, indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet:
  1. Klant wordt (al dan niet voorlopig) surseance van betaling verleend;
  2. Het faillissement van Klant wordt aangevraagd;
  3. Klant wordt in staat van faillissement verklaard;
  4. Klant raakt anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen kwijt;
  5. Klant stelt geen zekerheid of wil deze niet stellen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst; en/of
  6. De onderneming van Klant wordt beëindigd.
 8. Bedragen die MITE3 vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 11 Verwerking van persoonsgegevens

 1. Termen zoals ‘verwerkingsverantwoordelijke’, ‘verwerker’, ‘persoonsgegevens’ en ‘verwerken’ hebben de betekenis die daaraan is gegeven in het Gegevensbeschermingsrecht.
 2. Klant en MITE3 bevestigen dat zij afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijken zijn ten aanzien van het verwerken van enige persoonsgegevens in het kader van (de uitvoering van) de Overeenkomst.
 3. Indien en voor zover MITE3 ten behoeve van Klant persoonsgegevens verwerkt, kwalificeert Klant als verwerkingsverantwoordelijke en MITE3 als verwerker. Als verwerker zal MITE3:
  1. Uitsluitend persoonsgegevens verwerken op basis van Schriftelijke instructies van Klant.
  2. Passende technische en organisatorische maatregelen treffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau ten aanzien van persoonsgegevens te waarborgen.
  3. Persoonsgegevens uitsluitend doorgeven aan een land buiten de EER of Zwitserland in lijn met het Gegevensbeschermingsrecht.
  4. Ervoor zorgen dat de tot het verwerken van persoonsgegevens gemachtigde personen zich ertoe hebben verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen of aan een wettelijke verplichting tot vertrouwelijkheid zijn gebonden.
  5. Zich op kosten van Klant maximaal 1 keer per jaar onderwerpen aan een audit, indien en voor zover die betrekking heeft op dit artikel 11.
  6. Klant assisteren bij (i) het reageren op verzoeken (tot uitoefening van rechten) van betrokkenen, (ii) het uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen en (iii) het voorafgaand raadplegen van toezichthouders.
  7. Klant zonder onredelijke vertraging op de hoogte stellen van een inbreuk in verband met persoonsgegevens nadat MITE3 daarvan kennis heeft genomen.
  8. Hierbij van Klant een algemene toestemming verkrijgen om subverwerkers in te schakelen.
  9. Alle Persoonsgegevens verwijderen of retourneren aan Klant na het einde van de dienstverlening gerelateerd aan de verwerking van persoonsgegevens, tenzij (lokaal) dwingend recht anders bepaalt.
  10. Aan Klant informatie ter beschikking stellen die nodig is om aan te tonen dat de verplichtingen die voortvloeien uit het Gegevensbeschermingsrecht worden nageleefd.
  11. Klant zo snel mogelijk op de hoogte stellen indien een instructie van Klant naar het oordeel van MITE3 in strijd is met het Gegevensbeschermingsrecht.
 4. Klant garandeert te voldoen aan het Gegevensbeschermingsrecht ten aanzien van het verwerken van enige persoonsgegevens in het kader van (de uitvoering van) de Overeenkomst.
 5. Klant vrijwaart MITE3 voor alle kosten, claims, boetes en schade die MITE3 heeft geleden, lijdt of zal lijden in verband met het niet naleven van dit artikel 11 door Klant en/of het schenden van het Gegevensbeschermingsrecht.
 6. Elke doorgifte van persoonsgegevens van Klant aan MITE3, of vice versa, vanuit de EER of Zwitserland naar een land buiten de EER of Zwitserland is onderworpen aan de MC’s. De inhoud van de MC’s wordt hierbij als herhaald en ingelast beschouwd. Door het sluiten van de Overeenkomst worden partijen geacht de MC’s te hebben ondertekend, gaan partijen akkoord met de volledige inhoud van de MC’s en zullen zij voldoen aan de daarin gestelde voorwaarden. In overeenstemming met de MC’s wordt MITE3 als gegevensexporteur beschouwd, ook namens de aan haar gelieerde ondernemingen, en Klant als gegevensimporteur, of vice versa, waar van toepassing. De beschrijving van persoonsgegevens is opgenomen in lid 8 van dit artikel 11 en conform de bijlagen van de MCs.
 7. Indien het Hof van Justitie van de Europese Unie, (lokale) toezichthouder of (andere) bevoegde overheidsinstantie bepaalt dat de Overeenkomst en/of MC’s niet of niet langer als rechtmatig doorgiftemechanisme kwalificeert of kwalificeren, zullen partijen te goeder trouw onderhandelen over een alternatief mechanisme dat wel rechtmatig is. Onverminderd het voorgaande, en waar vereist, zal Klant voldoen aan de voorwaarden die voortvloeien uit arrest van het Hof van Justitie C-311/18, in het bijzonder leden 138 tot en met 145.
 8. Beschrijving van de doorgifte van persoonsgegevens conform de Bijlagen van de MC’s:
  1. Betrokkenen: klanten, en/of medewerkers van Klant
  2. Doeleinden van de doorgifte: uitvoering van de Overeenkomst
  3. Categorieën gegevens: contactinformatie (naam, e-mail, adres), overige (inhoud van documenten, e-mail, instant messaging en telefoongesprekken)
  4. Ontvangers: Klant en MITE3
  5. Gevoelige gegevens: geen
  6. Informatie over de registratie van de gegevensbescherming van de gegevensexporteur: niet van toepassing

Artikel 12 Uitleenbeding

 1. In het geval de Overeenkomst betrekking heeft op Diensten waarbij MITE3 bij Klant een werknemer heeft uitgeleend en onder toezicht en leiding heeft gesteld, geldt het volgende uitleenbeding:
  1. Klant verklaart bekend te zijn met de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) en zal ervoor zorgdragen dat aan alle wettelijke rechten en plichten gedurende de uitleenperiode gelden wordt voldaan.
  2. Klant verklaart bekend te zijn met de uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende rechten en plichten van werknemer van MITE3 en dat deze niet belemmerd worden gedurende de uitleenperiode van werknemer bij Klant.
  3. In het geval medewerker rechtstreeks bij Klant een arbeidsovereenkomst, overeenkomst van opdracht of anderszins aangaat, zal Klant aan MITE3 de redelijkerwijs gemaakte kosten voor werving, selectie, training en coaching, vastgesteld op een bedrag van € 9.000 (exclusief BTW) per werknemer, vergoeden aan MITE3.

Artikel 13 Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op de Overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen met betrekking tot de Overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement van rechtbank Noord-Nederland worden voorgelegd. Partijen kunnen gezamenlijk ervoor kiezen een geschil te beslechten door middel van arbitrage of mediation.

Artikel 14 Overige bepalingen

 1. Is of worden een of meer bepalingen in de Algemene Voorwaarden (gedeeltelijk) ongeldig, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
 2. Klant is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst te verkopen of over te dragen aan een derde na voorafgaande Schriftelijke toestemming van MITE3.
 3. De rechten die worden verleend aan MITE3 op grond van de Overeenkomst gelden ook voor de aan MITE3 gelieerde vennootschappen, waaronder zuster- en dochtervennootschappen.
 4. MITE3 behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Indien Klant het gebruik van Diensten voortzet na wijzigingen in de Algemene Voorwaarden, wordt hij geacht deze wijzigingen in de Algemene Voorwaarden onherroepelijk te hebben aanvaard. De actuele Algemene Voorwaarden zijn via de website te vinden.
 5. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Aanbieding en de Algemene Voorwaarden, prevaleert de Aanbieding. In geval van leemten in de afspraken, gelden de Algemene Voorwaarden.
 6. MITE3 is gerechtigd de algemene voorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen van in te schakelen derden namens Klant te aanvaarden en is gerechtigd de voorwaarden aan Klant tegen te werpen voor zover het de uitvoering van de opdracht door derden betreft.
 7. Het door een partij niet uitoefenen van enig recht of het niet aanwenden van enig rechtsmiddel houdt geen afstand van dat recht of rechtsmiddel in.
 8. Algemene of bijzondere voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing op de Overeenkomst.
 9. Bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst voort te duren, zoals bepalingen ter zake van de geheimhoudingsplicht, aansprakelijkheid, garanties, vrijwaring en IE-rechten, blijven bestaan.